Blog categorized as Vaccination

ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ- ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಂತಹ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೋಳಿಸಾಕಣೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ...

20 Aug 2021 07:54 PM - Comment(s)
పౌల్ట్రీ వ్యాక్సినేషన్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

జీవాల పెంపకం (లైవ్‌స్టాక్) రంగంలోని పౌల్ట్రీ విభాగం అనేది భారతదేశపు వ్యవసాయ రంగంలో ఒక అమూల్యమైనదిగా పరిగణించబడుతోంది. జీవనోపాధి కోసం ఒక ముఖ్యమైన

వనరుగా ఉంటోన్న ఈ విభాగం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని అసంఖ్యాకమైన కుటుంబాలకు మద్దతు అందించడంతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా అందిస్తోంది. చాలామంది విషయంలో, ఇతర జీవాల పెం...

19 Aug 2021 06:46 PM - Comment(s)
கோழிகளுக்கான தடுப்பூசி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

கால்நடை வளர்ப்பில்,இது ,  பல கிராமப்புற குடும்பங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கித்தர உதவுகிறது. கோழி வளர்ப்பு    , கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் விவசாய உற்பத்தி குறையும் போது இது ஒரு  கூடுதல் வருமான ஆதாரமாக மாறியுள்ளது


Poultry Vaccination All you need to know

 

பெரிய அளவில், கோழி வளர்ப்பினால் கிட்டும் வருமானம் ஒவ்...

18 Aug 2021 08:27 PM - Comment(s)
7 Methods of Vaccination in poultry

7 Methods of Vaccination in poultry

Vaccination in Poultry is an important aspect of bio-security. It is essential in ensuring safety of your investment and to promote healthy breeding practices for greater returns. In India, vaccinations are even more important as more than 40% of the rural populati...

09 Jun 2021 06:02 PM - Comment(s)
Tips for A Successful Vaccination

Health management of poultry flock has vaccination at its core. There are multiple diseases that can be prevented by vaccinating your birds against them. A vaccine helps to prevent a particular disease by triggering or boosting the bird’s immune system to produce antibodies that in turn...

04 Jun 2021 04:28 PM - Comment(s)
Things You Need to know about Quail

 The Japanese quail are hardy birds that can adapt to diverse environment and were first domesticated in Japan in 1595.The Japanese quail exhibits predominantly a brown plumage color. The black speckling marking on the throat and breast differentiate the female birds from the male....

03 Jun 2021 06:50 PM - Comment(s)
All you Need to know about Infectious Bursal Disease 

Infectious bursal disease (IBD), also known as Gumboro disease, is a highly contagious, immunosuppressive disease of young chickens. Although first observed about 60 years ago, to date, the disease is responsible for major economic losses in the poultry industry worldwide.

Infectious bursal disease ...

02 Jun 2021 02:52 PM - Comment(s)
Vaccination for Fancy chicks

Fancy chicks are available in different types and one of the most popular breed available with us is the Silkie. The Silkie is one of the most gentle and docile chickens which originated from China. It is named for its typically fluffy plumage, which is said to feel like silk and satin ...

31 May 2021 10:52 AM - Comment(s)
How can I prevent Pullorum-Typhoid Disease?

Pullorum-Typhoid Disease

Pullorum-typhoid disease, is a septicemic disease spread through Salmonella Pullorum bacteria.  It is usually symptomatic only in young birds, while typhoid variant also affects growing and adult poultry. The severity of these diseases can vary...

29 May 2021 03:05 PM - Comment(s)
How can Avian Influenza be prevented?

 

Avian Influenza

 Avian Influenza(AI), a disease affecting bird lungs, can attack multiple different bird species.  The virus is thought to originate from migratory birds. Type A viruses of AI can be classified into low and high pathogenic strengt...

28 May 2021 12:56 PM - Comment(s)
Ranikhet Vaccination Program for Layer Type Chicken

The Ranikhet disease or Newcastle as it is called abroad, is highly infectious with a high mortality rate and is considered to be one of the most significant poultry virus diseases affecting birds of all ages.  An acute viral disease that affects the respiratory system and drops eg...

25 May 2021 04:17 PM - Comment(s)
Poultry Vaccination All you need to know

The poultry facet of the livestock sector is considered to be invaluable to Indian agriculture. Serving as an important source of livelihood, it supports numerous rural households and creates employment opportunities. In an increasing number of cases, it has become a source of supplementing income w...

19 May 2021 12:35 PM - Comment(s)

Tags

Added to cart
Your cart has item(s).
- Can't add this product to the cart now. Please try again later.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.